תוכנית מענק עבודה ("מס הכנסה שלילי") הורחבה, וכעת יותר עובדים יכולים ליהנות מתוספת להכנסה החודשית. בדקו עכשיו את גובה התוספת לה אתם עשויים להיות זכאים.

מי זכאי לקבלת מענק עבור שנת המס 2014?

החוק חל על כל שכיר או עצמאי, שהייתה לו הכנסת עבודה או הכנסה מעסק ומשלח יד בשנת המס 2014, אשר עמד בכל שלושת התנאים הבאים:

1. גילך 23 ומעלה ויש לך ילדים, או שגילך 55 ומעלה, גם ללא ילדים.

2. במהלך שנת המס 2014, מעבר לדירת מגורים יחידה, לא הייתה בבעלותך או בבעלות בן/ בת זוגך, או בבעלות ילדך התלוי בך כלכלית, ביחד או לחוד, זכות במקרקעין (כגון: דירה, חנות, מגרש וכדומה), בישראל ו/או מחוץ לישראל, שחלקכם בזכות עולה על 50%.

3. אם מתקיים לגביך אחד מהשניים:
3.1 יש לך ילד אחד או שניים, או שגילך 55 שנים ומעלה גם ללא ילדים - התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל הכנסות העבודה ו/או הכנסה מעסק/משלח יד בשנת המס 2014, במספר חודשי העבודה שלך בפועל (כשכיר או כעצמאי, אך לא יותר מ- 12 חודשים) בשנה זו, גבוהה מ- *2,070 ₪ ונמוכה מ- *6,157 .
3.2 יש לך שלושה ילדים או יותר – יש לך שלושה ילדים או יותר – התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל הכנסות העבודה ו/או ההכנסה מעסק/משלח יד בשנת המס 2014, במספר חודשי העבודה שלך בפועל (כשכיר או כעצמאי אך לא יותר מ- 12 חודשים) בשנה זו, גבוהה מ- *2,070 ₪ ונמוכה מ- *6,766 ₪.
*הסכומים נכונים לפי המדד הידוע ב- 1.6.2014, ויעודכנו ב 1.6.2015 בהתאם להוראות החוק.


הגדרות:

שכיר – יחיד תושב ישראל שהייתה לו הכנסת עבודה בשנת המס 2014.

יובהר כי, החוק לא חל על שכיר שמתקיימים לגביו אחד התנאים הבאים:
מי שכל הכנסותיו מעבודה התקבלו ממעביד שהוא "קרוב" או מ"חבר בני אדם" שהוא או "קרובו" בעלי שליטה בו (מחזיקים מעל 10% בחברה) .

כמו כן, מי שהכנסותיו מעבודה התקבלו ממעביד שאינו "קרוב" ובכל אותם חודשי עבודה, קיבל גם הכנסת עבודה ממעביד שהוא "קרוב".

יובהר כי, מי שהיו לו הכנסות מעבודה שהתקבלו ממעביד שהוא "קרוב" וגם ממעביד שאינו "קרוב", יהיה זכאי לקבלת מענק רק עבור החודשים בהן לא התקבלה במקביל הכנסה ממעביד שהוא "קרוב".

"קרוב" לעניין זה הוא: בן זוג, אח, אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, צאצאי בן הזוג ובן זוגו של כל אחד מהם.

דוגמאות:

1. תובע שהייתה לו הכנסת עבודה בחודשים ינואר-דצמבר ממעביד שהינו "קרוב" וגם הכנסת עבודה בחודשים ינואר-יולי ממעביד שאינו "קרוב", אינו זכאי לקבלת מענק "מס הכנסה שלילי".

2. תובע שהייתה לו הכנסת עבודה בחודשים ינואר-יולי ממעביד שהינו "קרוב" וגם הכנסת עבודה בחודשים ינואר-דצמבר ממעביד שאינו "קרוב", יהיה זכאי לקבלת מענק "מס הכנסה שלילי" עבור החודשים אוגוסט-דצמבר בלבד .

"הכנסת עבודה" – משכורת (למעט פנסיה), הכנסות מעבודה במשק בית, טובות הנאה שקיבל העובד ממעבידו (תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, לרבות אחזקת רכב או טלפון, שכר לימוד, נסיעות לחוץ לארץ, רכישת ספרות מקצועית או ביגוד וכדומה) לרבות דמי לידה וגמלת שמירת הריון לפי חוק הביטוח הלאומי.

"חודש עבודה בפועל" - לרבות תקופת חופשה שנתית, תקופת מחלה, תקופת חופשת לידה ותקופת שמירת הריון לפי חוק הביטוח הלאומי, תקופת שירות מילואים, ולמעט חודש שבעבורו שולמו דמי אבטלה לפי חוק הביטוח הלאומי.

"עצמאי" – יחיד תושב ישראל שהייתה לו הכנסה מעסק ו/או משלח יד בשנת המס 2014.

"ילד" – מי שטרם מלאו לו 19 שנים במהלך שנת המס 2014.

לדוגמא: לגבי בקשה לקבלת מענק המוגשת בשנת 2015 (עבור שנת המס 2014) נדרש שעד ליום 31.12.14 טרם מלאו לילד 19 שנה.